OBCHODNÍ PODMÍNKY

 Rozvážíme středa až neděle od 16.00 do 21:00h.

Doba dodání do 90 minut (ve špičkách možné zpoždění). 


Mapa rozvozu

Přijímáme platební karty a všechny typy stravenek (včetně elektronických).PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost Monâme, s.r.o., IČ 29285411, se sídlem Brno, Hudcova 9/2, PSČ 621 00 (dále jen "Monâme") plní své povinnosti dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"). Při své činnosti se zaměřuje na maximální spokojenost svých klientů a dbá ochrany soukromí a bezpečnosti všech osob, s nimiž při své činnosti přichází do kontaktu. Cílem tohoto prohlášení je poskytnout informace všem zákazníkům, obchodním partnerům, jakož i osobám, s nimiž společnost Monâme přichází při své činnosti do kontaktu, a jejichž osobní údaje shromažďuje a zpracovává, zejména informace o rozsahu a účelu nakládání s těmito osobními údaji a přístupu k nim. 

Úvodní ustanovení
SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Pod pojmem "osobní údaje" toto prohlášení popisuje veškeré informace, které identifikují konkrétní
fyzickou osobu, buď samy o sobě, nebo spolu s dalšími informacemi, které má společnost Monâme k
dispozici.
PŮVOD OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Většina osobních údajů, které společnost Monâme shromažďuje, pochází přímo od subjektů údajů,
které tyto údaje dobrovolně poskytly, například přes webové stránky, osobně v provozovnách,
telefonicky při realizaci objednávek apod. Vedle těchto případů může společnost Monâme osobní
údaje získávat od třetích stran (zejména z veřejně dostupných databází, rejstříků apod.).
ZáKAZNÍCI A NÁVŠTĚVNÍCI WEBU
Zákazníci jsou nejširší skupinou subjektů údajů, s jejichž osobními údaji společnost Monâme přihází při
své činnosti do styku a jejichž osobní údaje shromažďuje a zpracovává.
OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍKŮ - FYZICKÝCH OSOB
Společnost Monâme shromažďuje o svých zákaznících osobní údaje pouze na základě telefonických
hovorů, v souvislosti s realizovanými objednávkami rozvozu jídla. Těmito osobními údaji jsou:
Jméno, příjmení, firma a doručovací adresa.
Zpracovávané osobní údaje jsou nezbytné k realizaci smluvního vztahu a slouží k níže uvedeným
účelům:
Plnění smluvních povinnosti: jméno, příjmení, firma a doručovací adresa slouží zejména k identifikaci
zákazníka a dodání požadovaného zboží konkrétním způsobem za konkrétních podmínek, jakož i k
realizaci dalších práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi společností Monâme a
zákazníkem.
Plnění právních povinností: osobní údaje se mohou nacházet v účetních dokladech, jejichž uchování
podléhá zákonné povinnosti, zejména zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonu o DPH č.
235/2004 Sb. V těchto případech bude společnost Monâme s osobními údaji uvedenými v takovýchto
dokladech nakládat výlučně způsobem, který odpovídá zákonem uloženým povinnostem, včetně
jejich eventuální archivace po zákonem stanovenou dobu.
Společnost Monâme dále u svých zákazníků zpracovává:
telefon
Úzce souvisí se smluvním plněním a společnost Monâme tyto zpracovává na základě oprávněného
zájmu k níže uvedeným účelům:
Oprávněný zájem správce nebo třetí osoby: telefon slouží pro kontakt řidiče se zákazníkem v místě
dodání zboží, za účelem jeho neprodleného osobního předání v případech, kdy klient neurčí jiný
způsob kontaktu na místě a o telefonický kontakt v objednávce přímo požádá, anebo za situace, kdy
je na místě nekontaktní - nereaguje na zvolený způsob kontaktu. Společnost Monâme touto formou
umožňuje realizaci zásilek i na adresy neopatřené domovními zvonky a zároveň předchází situacím,
kdy by mohlo dojít zmaření objednávky nebo znehodnocení čerstvého jídla v důsledku prodlení při
předávání. V případech kdy klient zvolí jiný způsob kontaktu v místě doručení zásilky, uplatňuje
společnost Monâme zákazníkem zvolený postup.
INFORMACE O OSOBÁCH JEDNAJÍCÍCH JMÉNEM ZÁKAZNÍKŮ - PRÁVNICKÝCH OSOB
Je-li zákazníkem společnosti Monâme právnická osoba, shromažďuje společnost osobní údaje (jména
a příjmení osob jednajících jménem právnické osoby a telefonní čísla těchto osob) na základě
oprávněného zájmu souvisejícího s účely shora definovanými, zejména pak kvůli možnosti přiměřené
vzájemné komunikace mezi společností Monâme a zákazníkem - právnickou osobou, potřebné pro
plnění smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat.
MARKETING
Společnost Monâme je přesvědčena že její nejlepší vizitkou je spokojený zákazník a dbá na to, aby se
zákazníci vraceli v důsledku své maximální spokojenosti s poskytovanými službami a zbožím, a nikoliv
na základě marketingových kampaní. S ohledem na uvedenou obchodní filosofii společnost Monâme
nerealizuje ve vztahu ke klientům žádný přímý marketing. V případě změny obchodní strategie se
společnost zavazuje vyžádat si od klientů předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
DODAVATELÉ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Dodavatelé zboží a služeb tvoří, v porovnání se zákazníky, neméně významnou skupinu subjektů
osobních údajů, jejichž údaje společnost Monâme zpracovává. I ve vztahu k těmto subjektům
společnost Monâme klade důraz na jejich ochranu náležitý důraz.
OSOBNÍ ÚDAJE DODAVATELŮ (FYZICKÝCH OSOB)
Společnost Monâme uchovává o svých dodavatelích (fyzických osobách a fyzických osobách
podnikajících) s nimiž má uzavřený smluvní vztah níže uvedené osobní údaje:
Jméno a příjmení, IČ, adresa provozovny, korespondenční adresa a platební údaje
Osobní údaje dodavatelů, jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro splnění smluvních závazků a
splnění zákonných povinností, slouží k níže uvedeným účelům:
Plnění smluvních povinnosti: zejména závazku uhradit cenu za poskytnuté plnění a realizace
vzájemné komunikace mezi společností Monâme a smluvním dodavatelem.
Plnění právních povinností: osobní údaje se mohou v nezbytném rozsahu nacházet v účetních
dokladech, jejichž uchování podléhá zákonné povinnosti, zejména zákonu o účetnictví č. 563/1991
Sb. a zákonu o DPH č. 235/2004 Sb. V těchto případech bude společnost Monâme s osobními údaji
uvedenými v takovýchto dokladech nakládat výlučně způsobem, který odpovídá zákonem uloženým
povinnostem.
Mimo těchto osobních údajů může společnost Monâme ve vztahu k dodavatlům evidovat:
E-mailové adresy, telefonní čísla
Tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává z důvodu oprávněného zájmu, kterým je potřeba
vytvoření stabilního a pružné komunikace s osvědčenými dodavateli, tyto osobní údaje slouží k níže
uvedeným účelům:
Oprávněný zájem správce nebo třetí osoby: e-mailovou adresu a telefonní číslo dodavatele užívá
společnost Monâme zejména za účelem přiměřené komunikace s dodavatelem ve věcech souvisejících
s plněním smlouvy, realizací budoucích objednávek a konzultací s příslušným dodavatelem.
INFORMACE O OSOBÁCH JEDNAJÍCÍCH JMÉNEM DODAVATELŮ (PRÁVNICKÝCH OSOB)
Je-li dodavatelem společnosti Monâme právnická osoba, shromažďuje společnost osobní údaje
(jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem právnické osoby, adresy pro doručování
elektronické pošty a telefonní čísla těchto osob) na základě oprávněného zájmu souvisejícího s účely
shora definovanými, zejména pak kvůli možnosti přiměřené vzájemné komunikace mezi společností
Monâme a dodavatelem - právnickou osobou, potřebné pro plnění smlouvy a uzavírání smluv
budoucích. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat.
Všeobecná Pravidla pro nakládání s osobními údaji
SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Monâme si cení soukromí subjektů osobních údajů, s nimiž přichází do styku. Získané
osobní údaje ochraňuje a činí nezbytná opatření pro to, aby znemožnila přístup k těmto osobním
údajům neoprávněným osobám a minimalizovala možnost jejich úniku. Jedním ze znaků těchto
opatření je minimalizace příjemců těchto údajů. Společnost Monâme neposkytuje zpracovávané
osobní údaje bez souhlasu subjektů údajů žádným třetím osobám, vyjma níže uvedených:
Řidiči: Společnost Monâme poskytuje službu spočívající v přípravě a rozvozu pokrmů. Za tímto účelem
spolupracuje s externími osobami - řidiči, kteří pro společnost realizují rozvoz zásilek. Z podstaty
činnosi společnosti Monâme vyplývá, že řidiči, kteří rozvoz fyzicky realizují musí být seznámeni s
osobními údaji jednotlivých zákazníků, které jim za účelem dodání zboží společnost Monâme
poskytuje. Společnost Monâme dbá ochrany práv a soukromí svých klientů, a proto pro svoji činnost
volí pouze takové řidiče, v jejichž jednání má důvěru a tito se řídí přísnými etickými a smluvními
pravidly, které mají zaručit spokojenost a ochranu zákazníka.
Poskytovatelé služeb: Osobní údaje může společnost Monâme dále sdílet s třetími stranami, které
pověřila konkrétními činnostmi při zpracování některých osobních údajů. Patří sem např. třetí strany,
které poskytují právní služby, provozují doručovací služby, poskytovatelé analytických platforem,
poskytovatelé webhostingu apod. Od těchto poskytovatelů služeb a třetích stran společnost Monâme
vyžaduje náležité záruky pro ochranu poskytnutých osobních údajů, zejména, aby osobní údaje
používaly pouze v souladu s pokyny společnosti Monâme a GDPR.
Všichni obchodní partneři podílející se na zpracování osobních údajů pro společnost Monâme jsou
vázáni mlčenlivostí.
POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM VEŘEJNÉ MOCI
Společnost Monâme osobní údaje poskytne orgánům veřejné moci v intencích zákonem stanovených,
a to zejména na žádost či příkaz soudů, Policie České republiky, Finančního úřadu, jakož i jiných
orgánů, v rozsahu nezbytném, odpovídajícím zákonem uložené povinnosti. Věcně a místně
příslušným soudům může společnost Monâme poskytnout osobní údaje i v případech, kdy touto
cestou přikročí k ochraně majetku společnosti Monâme a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně
osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek společnosti Monâme.
POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE SOUHLASEM SUBJEKTU ÚDAJŮ
Ve výjimečných případech, kdy společnost Monâme přikročí ke sdílení osobních údajů se subjekty
odlišnými od shora uvedených a nařizuje-li to GDPR, vyžádá si za tímto účelem vždy předchozí
souhlas subjektu údajů.
DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje archivuje společnost Monâme po dobu pěti let od data posledního obchodního případu,
pokud delší nebo kratší archivační dobu nevyžaduje zákon nebo jiné konkrétní účely podle GDPR.
Níže společnost Monâme uvádí příklady základních situací, kdy archivuje osobní údaje po nezbytně
nutnou dobu ke konkrétním účelům nebo ve výjimečných případech:
osobní údaje obsažené v účetních dokladech: 5 let
osobní údaje obsažené v účetních dokladech sloužících pro evidenci DPH: 10 let
osobní údaje po obdržení oprávněné žádosti o jejich výmaz: nejdéle jeden měsíc po obdržení žádosti
osobní údaje nezbytné pro uplatňování nároků společnosti Monâme: po dobu do ukončení soudního
řízení
MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Neprovádí zpracování osobních údajů mimo území Evropské unie a shromážděné osobní údaje
nepředává do třetích zemí.
ODKAZY NA DALŠÍ WEBY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
V případech, kdy webové stránky či jiné propagační materiály společnosti Monâme odkazují na weby a
služby třetích stran, společnost Monâme nemá kontrolu a nenese odpovědnost za dodržování GDPR
těmito třetími stranami. Společnost Monâme doporučuje všem subjektům osobních údajů, aby se
před tím než těmto třetím stranám poskytnou osobní údaje, podrobně seznámily s podmínkami, za
nichž budou tyto třetí strany osobní údaje subjektů údajů zpracovávat.
Práva subjektů údajů
Za účelem dosažení transparentnosti a bezpečnosti při zpracování osobních údajů implementovala
společnost Monâme do svých postupů procesy směřující k ochraně práv subjektů údajů a k zamezení
"porušení zabezpečení osobních údajů", tedy k předcházení situací, které by mohly vést k
náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo
zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.
PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, OPRAVY A PŘNOSITELNOST
Společnost Monâme v rámci maximálního možného transparentního přístupu umožňuje svým
zákazníkům seznamovat se a měnit obsah zpracovávaných osobních údajů prostřednictvím
zákaznických účtů.
V případě, že společnost Monâme obdrží žádost kteréhokoliv subjektu údajů, spolu s doložením
totožnosti tohoto subjektu, poskytne kopii osobních údajů, které o subjektu údajů zpracovává, spolu
s účely těchto zpracování, s informacemi o příjemcích a původu těchto osobních údajů. Každý subjekt
osobních údajů může žádat po společnosti Monâme opravu těch údajů, které považujete za nesprávné
nebo nerelevantní, případně požadovat jejich blokaci, vymazání nebo jiné odstranění. Subjekt údajů
má rovněž právo za podmínek stanovených v GDPR požadovat poskytnutí osobních údajů, které o
něm společnost Monâme shromáždila, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném
formátu. Uvedené požadavky společnost Monâme řeší v souladu s GDPR. K řešení těchto požadavků
může subjekt údajů využít kontaktní údaje níže uvedené.
PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost La Patas respektuje právo subjektu údajů požadovat výmaz osobních údajů, které jako
správce zpracovává. V případě doručení žádosti o výmaz osobních údajů bude tato posouzena a při
splnění podmínek stanovených GDPR budou osobní údaje subjektu údajů vymazány.
PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ
V případech kdy správce zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu svého, nebo třetích
osob, je subjekt údajů oprávněn podat námitku proti takovému zpracování. Námitka musí být řádně
odůvodněna. Podanou námitkou se bude správce zabývat a v případ vyhodnocení její důvodnosti
zpracování neprodleně ukončí.
ÚPRAVY PROHLÁŠENÍ
Společnost Monâme je povinna v souvislosti s GDPR provádět kontroly a revize postupů při zpracování
osobních údajů, tyto aktualizovat a optimalizovat za účelem dosažení jejich maximální možné
ochrany. V souvislosti s touto činností může docházet k revizi a změnám některých procesů, které
jsou popsány v tomto prohlášení. Za účelem dosažení aktuálnosti si společnost Monâme vyhrazuje
právo toto prohlášení aktualizovat a doplňovat tak, aby vždy plně odpovídalo aktuální zavedené praxi
a věrně plnilo svoji informační funkci. S ohledem na tuto skutečnost společnost Monâme doporučuje
všem subjektům údajů, jichž se toto prohlášení týká, aby se průběžně seznamovaly s případnými
změnami tohoto dokumentu, přičemž o případných zásadních změnách bude společnost Monâme
veškeré subjekty osobních údajů řádně informovat.
PRÁVO PODAT STÍŽNOST
Přesto, že společnost Monâme činí veškeré kroky k ochraně osobních údajů všech subjektů údajů,
náleží všem subjektům osobních údajů v případech, kdy dospějí k závěru, že dochází k porušování
jejich práv dle GDPR, právo podat stížnost k příslušnému orgánu státní správy, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Pro potřeby komunikace se subjekty osobních údajů v záležitostech spojených s plněním povinností
dle GDPR (zejména v souvislosti s dotazy na rozsah a účel zpracování osobních údajů, s uplatňováním
práv subjektů údajů nebo s připomínkami k tomuto prohlášení) společnost Monâme zřídila kontaktní
e-mailovou adresu info@moname.cz.